iMol Design

Algemene Voorwaarden iMol design

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van iMol design zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van  iMol design, Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Regio West-Frieland te Hoorn op 17 oktober 2013. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.


Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van iMol design.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en iMol design.


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en iMol design gesloten overeenkomsten.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met iMol design c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van iMol design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met iMol design zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen iMol design en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door iMol design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en binden iMol design pas als de opdrachtgever ze binnen 30 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat iMol design een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht iMol design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4. Financiële bepalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Na goedkeuring van de offerte dient 40% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na het gereedkomen van de website is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst, volgt aanmelding bij zoekmachines en relevante pagina’s en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert iMol design niet meer kosteloos uit.
4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag iMol design de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.
4.4 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met iMol design heeft afgesloten, brengt iMol design de kosten daarvan 2x per jaar in rekening.
4.5 Indien iMol design voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hostingprovider regelt brengt iMol design 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening.
4.6 Alle betalingen dienen te geschieden binnen maximaal 30 dagen na factuurdatum op rekening IBAN NL16 RABO 0333 0442t.n.v. J. Visser -Mol. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.


Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
5.2 iMol design heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen.
5.3 iMol design mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 iMol design zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat.
6.2 iMol design is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
6.3 iMol design is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
6.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iMol design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan iMol design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan iMol design zijn verstrekt, heeft iMol design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien iMol design op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan iMol design worden vergoed volgens het tarief van 70 euro per uur.
7.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal iMol design Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.


Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.
8.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
8.3 iMol design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met iMol design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings-)voorwaarden.
8.4 iMol design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens iMol design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. iMol design zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van iMol design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.


Artikel 9. Termijn van levering

9.1 Een door iMol design opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in dat geval is iMol design eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
9.2 De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan iMol design.
9.3 De Opdrachtgever heeft (7) dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.2 van deze voorwaarden door te geven. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.


Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 iMol design kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit, of in verband staande met door iMol design geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
10.2 De aansprakelijkheid van iMol design zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
10.3 iMol design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart iMol design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
10.4 IMol design is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendommen van derden die via IMol design ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
10.5 IMol design maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. iMol design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop IMol design geen invloed kan uitoefenen.
10.6 IMol design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
10.7 IMol design maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. IMol design is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
10.8 Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen. Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van IMol design vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van IMol design . IMol design is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.
10.9 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aangeleverde informatie; teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van gebruik van deze informatie door iMol design.


Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is iMol design gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan iMol design kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van iMol design kan worden gevergd.
11.3 iMol design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domein naam registrant of anderen waarop iMol design geen invloed kan uitoefenen.
11.4 iMol design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.


Artikel 12. Diverse bepalingen

12.1 Op alle aanbiedingen van iMol design en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen iMol design en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
12.3 iMol design kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
13.2 De door iMol design vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
13.3 Door iMol design of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van iMol design.


Artikel 14. Privacy bepalingen

14.1 De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door iMol design slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
14.2 De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. iMol design verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.


Artikel 15. Copyright

15.1 Al het door iMol design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van iMol design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeld door iMol design
15.2 De eigendom van door iMol design verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij iMol design , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan iMol design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is iMol design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
15.3 iMol design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Laatste wijziging 17 oktober 2013